CZECHIA MEDIK CENTRUM s.r.o.

Novinky a informace

Od 1.7.2021 ordinujeme na nové adrese: Pražská 132, Liberec.

Přijmeme zdravotní sestru nebo bratra do ordinace v Liberci
Informace o základním opatření k prevenci šíření onemocnění KORONAVIREM
Přijímáme nové klienty pro pracovně-lékařské služby

Kategorizace práce

kategorizace

Poskytujeme součinnost při zpracovávání kategorizace prací, tj. zejména odborná konzultace. Jedná se o souhrnné hodnocení úrovně zátěže faktory rozhodujícícmi ze zdravotního hlediska o kvalitě pracovních podmínek.

Kategorizaci prací řeší zákon č. 258/2000 Sb., O ochraně veřejného zdraví v platném znění. Na základě tohoto zákona musí zaměstnavatel rozdělit práci do čtyř kategorií podle míry výskytu rizikových faktorů, které by mohly ovlivnit zdraví zaměstnanců na pracovišti. Zařazení prací do kategorií se provádí na základě prováděcího právního předpisu (vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 432/2003 Sb.).

Kategorie jsou definovány takto:

  • do kategorie první se zařazují práce, při nichž podle současného poznání není pravděpodobný nepříznivý vliv na zdraví,
  • do kategorie druhé se zařazují práce, při nichž podle současné úrovně poznání lze očekávat jejich nepříznivý vliv na zdraví jen vyjímečně a zejména u vnímavých jedinců,
  • do kategorie třetí se zařazují práce, při nichž jsou překračovány hygienické limity a pro zajištění ochrany zdraví osob je nezbytné využívat osobní ochranné pracovní prostředky, organizační jiná ochranná opatření,
  • do kategorie čtvrté se zařazují práce, při nichž je vysoké riziko ohrožení zdraví, které nelze zcela vyloučit ani při používání dostupných a použitelných ochranných opatření.

V případě, že jde o práci, při níž se vyskytuje několik faktorů, se stanovuje výsledná kategorie. Tato kategorie je rovna kategorii nejvýše hodnoceného faktoru. Zaměstnavatel nechá změřit a zhodnotit úroveň jednotlivých faktorů pracovního prostředí ve vztahu ke kategorizaci.

  • Pokud jsou práce zařazeny do kategorie 1, již dále se nic neprovádí.
  • Pokud jsou práce zařazeny do kategorie 2, oznámí tuto skutečnost orgánu ochrany veřejného zdraví
  • a v případě kategorie 3 a 4 podá orgánu ochrany veřejného zdraví návrh na rozhodnutí o kategorizaci.