pracovně lékařské služby

Aktuálně:Očkujeme proti klíšťové encefalitidě!

Přijímáme nové klienty vzhledem k volným kapacitám!

kategorie

KATEGORIZACE PRACÍ

Poskytujeme součinnost při zpracovávání kategorizace prací, tj. zejména odborné konzultace. Jedná se o souhrnné hodnocení úrovně zátěže faktory rozhodujícími ze zdravotního hlediska o kvalitě pracovních podmínek. Kategorizací prací řeší zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, v platném znění. Na základě tohoto zákona musí zaměstnavatel rozdělit práci do čtyř kategorií podle míry výskytu rizikových faktorů, které by mohly ovlivnit zdraví zaměstnanců na pracovišti. Zařazení prací do kategorií se provádí na základě prováděcího právního předpisu (vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 432/2003 Sb.).

Kategorie jsou definovány v § 3 vyhlášky č. 432/2003 Sb.

  • do kategorie první se zařazují práce, při nichž podle současného poznání není pravděpodobný nepříznivý vliv na zdraví,
  • do druhé kategorie se zařazují práce, při nichž podle současné úrovně poznání lze očekávat jejich nepříznivý vliv na zdraví jen vyjímečně a zejména u vnímavých jedinců,
  • do třetí kategorie se zařazují práce, při nichž jsou překračovány hygienické limity a pro zajištění ochrany zdraví ososb je nezbytné využívat osobní ochranné pracovní prostředky, organizační a jiná ochranná opatření,
  • do čtvrté kategorie se zařazují práce, při nichž je vysoké riziko ohrožení zdraví, které nelze zcela vyloučit ani při používání dostupných a použitelných ochranných opatření.
  • V případě, že jde o práci, při níž se vyskytuje několik faktorů, se stanovuje výsledná kategorie. Výsledná kategorie je rovna kategorii nejvýše hodnoceného faktoru. Zaměstnavatel nechá změřit a zhodnotit úroveň jednotlivých faktorů pracovního prostředí ve vztahu ke kategorizaci.

    Pokud jsou práce zařazeny do kategorie 1, již dále nic neprovádí. Pokud jsou práce zařazeny do kategorie 2, oznámí tuto skutečnost orgánu ochrany veřejného zdraví a v případě kategorie 3 a 4 podá orgánu ochrany veřejného zdraví návrh na rozhodnutí o kategorizaci.

Adresa provozovny

CZECHIA MEDIK CENTRUM s.r.o.

1. máje 535/50

460 02 Liberec 2

Telefonní kontakt

jednatel

+420 775 038 054

sekretariát

+420 703 348 406

administrace a správa smluv

+420 739 293 252

ordinace

+420 739 224 451

Zde nám můžete napsat

Copyright 2018 © CZECHIA MEDIK CENTRUM s.r.o., 1. máje 535/50, 460 02 Liberec. All rights reserved

S-rank Katalog firem KontaktyFirem.cz Portál Praha - informační portál města